پلن های استاندارد


پلن یکماهه رایگان

رایگان

 

 • ۲ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۵ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۱

۶۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۱۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۴۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۲

۱۰۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۳۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۸۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۳

۲۱۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۱۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۱۵۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۴

۳۴۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۲۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۲۵۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۵

۵۰۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۵۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۳۰۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۶

۶۷۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۱۰۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۵۰۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن مورد نظر شما در لیست موجود نیست؟ با ما تماس بگیرید ۹۷ ۹۷ ۱۱ ۹۵ (۰۲۱)

 
 

پلن های حرفه ای


پلن یکماهه رایگان

رایگان

 

 • ۱ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۲ کاربر قابل ثبت
 • ۱ ماه محدودیت در گزارش گیری
 • ۵ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۱

۱۶۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۲۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۳۰ کاربر قابل ثبت
 • ۱ سال محدودیت در گزارش گیری
 • ۸۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۲

۳۶۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۷۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۱۰۰ کاربر قابل ثبت
 • ۱ سال محدودیت در گزارش گیری
 • ۱۵۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۳

۵۶۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۱۵۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۲۰۰ کاربر قابل ثبت
 • ۱ سال محدودیت در گزارش گیری
 • ۲۵۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۴

۹۷۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۴۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۵۰۰ کاربر قابل ثبت
 • ۱ سال محدودیت در گزارش گیری
 • ۳۰۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن ۵

۱,۴۸۵,۰۰۰

تومان/ماهانه

 • ۸۰۰ کاربر مجاز (همزمان) آنلاین
 • ۱۰۰۰ کاربر قابل ثبت
 • ۱ سال محدودیت در گزارش گیری
 • ۵۰۰ پیامک ماهانه رایگان

پلن مورد نظر شما در لیست موجود نیست؟ با ما تماس بگیرید ۹۷ ۹۷ ۱۱ ۹۵ (۰۲۱)